Regulamin sklepu stolarz mały

 1. Informacje podstawowe
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: TUTAJ WPISZEMY. W szczególności Regulamin określa zasady: świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną, składania zamówień, zawierania i wykonania umów sprzedaży oraz korzystania ze wszystkich usług dostępnych w ramach wskazanego wyżej sklepu internetowego.
 3. Sklep Internetowy jest prowadzony przez ……………..
 4. Firma ………… jest administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku z korzystaniem z usług dostępnych w ramach sklepu internetowego. 
 5. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy następujących ustaw:

W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowienia Regulaminu uznaje się za niewiążące i w ich miejsce stosuje się właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. Warunki korzystania ze Sklepu Internetowego
 2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:
  1. prezentowanie oferty
  2. umożliwienie Klientom składania zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i zawierania umów sprzedaży Towarów na odległość,
  3. informowanie Klienta o bieżącym statusie realizacji Zamówienia,
  4. możliwość korzystania z Konta;
  5. możliwość otrzymywania przez Klienta Newslettera.
 3. Dostęp do usług określonych w pkt 1 ppkt 1-5 powyżej nie wymaga dokonania Rejestracji.
 4. Do korzystania ze Sklepu Internetowego wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet i do poczty elektronicznej, wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane wersje przeglądarek nie starsze niż: dla Mozilla Firefox wersja 17.0, dla Internet Explorer wersja 10.0, dla Google Chrome wersja 28.0, dla Opera wersja 12.0, Safari wersja 5.0), która zapewnia obsługę plików cookies oraz skryptów JavaScript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej. Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768.
 5. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu Internetowego zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Klient posiadało w szczególności:
  • system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień;
  • skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall);
  • zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa;
  • aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz JavaScript w przeglądarce internetowej;
  • oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta Formularza Rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu Internetowego.
 7. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 8. Warunki składania zamówień na Towary.
 9. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym przy użyciu Formularza Zamówienia przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji.
 10. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru należy wejść na Stronę Internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Towaru i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty, polecenia lub informacje.
 11. Klient kompletuje Zamówienie korzystając z koszyka zakupów. Poprzez kliknięcie na pole „Dodaj” Klient dokonuje wyboru Towaru dostępnego w Sklepie Internetowym w chwili składania Zamówienia, zgodnie z jego opisem oraz ceną. Cena Towaru podana jest w złotych polskich. O cenie Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości takich opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Po kliknięciu na pole „Metody dostawy” oraz „Wybierz sposób płatności” Klient ma możliwość wyboru sposobu dostawy oraz płatności, a następnie podaje dane w Formularzu Zamówienia niezbędne do złożenia i realizacji Zamówienia (może podać dane jednorazowo albo dokonać Rejestracji).
 12. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
 13. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta niebędącego Konsumentem, który wcześniej nie odebrał zamówionego Towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony Towar lub w sytuacji, gdy autentyczność Zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
 15. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ppkt. 5 powyżej. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 16. Składając zamówienie Klient  wyraża zgodę na otrzymanie, zamiast paragonu fiskalnego, faktury w postaci wydruku dołączonego do przesyłki lub w formie elektronicznej, wysłanej na  podany w zamówieniu  adres e-mail.
 17. Warunki Umów Sprzedaży – ceny, płatności, dostawa Towarów. 
 18. Ceny Towarów w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich
 19. Ceny Towarów zawiera koszt wysyłki (paczkomat, bądź kurier)
 20. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności ceny za Towary:
  1. przy pomocy karty kredytowej (we współpracy z odpowiednim operatorem)
  2. przelewem
  3. blik

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 1. Zamówienie Towaru zostaje przekazane do realizacji (do wysyłki) niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem (przedpłata) wysyłka jest realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za Towar na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem wskazanej w procesie składania Zamówienia formy przesyłki (paczkomat,kurier)
 3. Sprzedawca umożliwia Klientowi odbiór osobisty Towarów w dwóch miejscach:
  1. Staffa 12 m.84 95-100 Zgierz
  2. Partyzantów 2 24-150 Nałęczów
 4. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych. W przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 5. Termin przygotowania Towaru do wydania Klientowi – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego –  wynosi 2 Dni Robocze, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
 6. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, zaleca się, aby Konsument sprawdził przesyłkę, a w przypadku stwierdzenia:
  1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
  2. niekompletności przesyłki,
  3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
 7. Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku zaleca się zapisanie  uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń zaleca się sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.
 8. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.
 9. Sprzedawca wskazuje, że zgodnie z art. 548 § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).
 10. Niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży. Reklamacje Towarów.
 11. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru wobec Konsumenta  z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
 12. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży można składać pisemnie bezpośrednio na adres e-mail firmy
 13. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Konsument  może:
  1. żądać wymiany Towaru na wolny od wad
 1. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe aby wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 2. Konsument nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie nie przekraczającym 14 dni.
 4. Sposób odpowiedzi na reklamację Sprzedawca wybiera według własnego uznania:
 5. a) pisemnie na podany przez reklamującego adres korespondencyjny;
 6. b) drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres email;

3) drogę telefoniczną.

 

 1. Rozstrzyganie sporów.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia  17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. 2016, poz.1822, z późn. zm.),
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy. 
 4. Newsletter
 5. Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej firmy 
 6. Dane osobowe i polityka cookies.
 7. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę, będącego administratorem danych osobowych, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności RODO oraz ustawy z dnia 10  maja   2018 roku  o ochronie danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie Zamówienia.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące administratora danych osobowych, kategorii przetwarzanych przez niego danych, celów i podstaw prawnych przetwarzania, informacje o odbiorcach danych, okresie przechowywania danych, a w szczególności informacje o prawach przysługujących osobom, których dane są przetwarzane przez Usługodawcę, zawiera Deklaracja Ochrony Danych Osobowych dostępna  na stronie Sklepu Internetowego.
 10. Ponadto, w ramach strony internetowej wskazanej w pkt 1 ppkt 1 niniejszego Regulaminu Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowa informacja dotycząca tych plików jest zawarta w Polityce Cookies dostępnej na stronie Sklepu Internetowego.
 11. Założenie przez Klienta Konta lub złożenie Zamówienia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez Klienta z Deklaracją Ochrony Danych Osobowych oraz Polityką Cookies, o których mowa w ppkt 3 i ppkt 4 powyżej.